Search

นโยบายการรักษาความปลอดภัย

 

ผู้มีอำนาจกำกับดูแลบริษัท

บริษัท มาม่า ซี เมอร์แชนไดซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด แห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ห้องเลขที่ 1303-1304 ชั้น 13 ซอยสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท มาม่า ซี เมอร์แชนไดซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ให้ความสำคัญสูงสุดในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณเพื่อสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการจากเราตามที่ได้รับอนุญาตจากคุณเท่านั้น ซึ่งการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว จะนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์เฉพาะที่ได้กำหนดไว้  อนึ่ง บริษัทมิได้มีนโยบายดำเนินการเป็นผู้จัดหาข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอกโดยที่ลูกค้ามิได้รับทราบ

ด้วยเราตระหนักดีว่า ข้อมูลของคุณเป็นสิทธิส่วนบุคคลและคุณผู้เป็นเจ้าของข้อมูลแต่เพียงผู้เดียว บริษัทจึงพยายามอย่างเต็มที่ในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลอย่างปลอดภัยและใช้ข้อมูลดังกล่าวอย่างระมัดระวัง ด้วยเหตุนี้เราจึงได้พัฒนามาตรการเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตลอดจนบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของทุกบัญชีภายในองค์กรฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของคุณ

บริษัทเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของคุณ และบริษัทเข้าใจดีว่าคุณมีความประสงค์ที่จะได้รับความปลอดภัยสูงสุดในการทำเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัท ดังนั้น บริษัทจะนำข้อมูลของคุณที่บริษัทได้รับไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตจากคุณเท่านั้น และบริษัทจะดำเนินมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลของคุณไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต

ข้อมูลที่บริษัทรวบรวมและเก็บรักษาไว้

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณ ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล และ / หรือข้อมูลอื่นใด ไม่ว่าเป็นข้อมูลที่คุณให้แก่บริษัทโดยตรง (อาทิ ชื่อ นามสกุล เบอร์โทร อีเมล์ และที่อยู่ของคุณ) หรือข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวมจากการที่คุณใช้บริการของบริษัทผ่านช่องทางเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน Call Center และ / หรือช่องทางให้บริการอื่นใด หรือข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นใดที่น่าเชื่อถือ เช่น หน่วยงานราชการ บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัท และ / หรือบริษัทพันธมิตรของบริษัท เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของคุณในการใช้บริการกับบริษัท เพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่คุณ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ / หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดที่คุณได้ให้ความยินยอมไว้แก่บริษัท โดยบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลของคุณตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของบริษัทเป็นเวลา 1 ปีและลบข้อมูลดังกล่าวทิ้ง

 การใช้ข้อมูลของคุณ

บริษัทจะใช้ข้อมูลของคุณเพื่อประกอบการใช้บริการของคุณ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่คุณ และ / หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดที่คุณได้ให้ความยินยอมไว้แก่บริษัท ซึ่งรวมถึงเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล เสนอ ให้ ใช้ และ / หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์และ / หรือบริการใด ๆ อาทิ การจัดส่งสินค้า การเสนอโปรโมชั่น การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด นอกจากนี้ บริษัทอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาระหว่างบริษัทและคุณ และปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแล

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอก

คุณมีสิทธิในความเป็นส่วนตัวในข้อมูลของคุณ และบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลของคุณให้แก่บุคคลภายนอก ในกรณีดังต่อไปนี้

 • การเปิดเผยข้อมูลให้แก่พนักงานผู้ที่ได้รับอนุญาตของบริษัทและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายนอกของบริษัท สถาบันการเงิน และ / หรือบุคคลภายนอกที่บริษัทเป็นคู่สัญญาหรือมีความสัมพันธ์ด้วย และ / หรือผู้ให้บริการ Cloud Computing ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
 • การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อให้คุณสามารถทำใช้บริการที่คุณประสงค์ได้ อาทิ การจัดส่งสินค้า
 • การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อการสอบสวนหรือการดำเนินการทางกฎหมาย
 • การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายหรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแล
 • การเปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอกที่บริษัทได้รับความยินยอมจากคุณให้เปิดเผยข้อมูลของคุณให้แก่บุคคลดังกล่าวได้

มาตรการและวิธีการรักษาความปลอดภัยโดยทั่วไป

บริษัทมีระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของคุณโดยมิได้รับอนุญาต นอกเหนือจากกระบวนการปกติที่ใช้ในการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทแล้ว บริษัทไม่มีนโยบายที่จะติดต่อคุณเพื่อสอบถามหมายเลขประจำตัวผู้ใช้บริการ (User ID) รหัสผ่าน (Password) หมายเลขบัญชี หรือข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ของคุณ ดังนั้น หากคุณพบการกระทำดังกล่าว โปรดแจ้งบริษัทที่  50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ห้องเลขที่ 1303-1304 ชั้น 13 ซอยสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

คุณควรเก็บ User ID และ Password ไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด อย่าเขียนหรือบันทึกข้อมูลดังกล่าวบนสื่อใด ๆ หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลใด ๆ เพื่อความมั่นใจว่าคุณจะทราบข้อมูลเหล่านี้เพียงผู้เดียวเท่านั้น บริษัทไม่มีและจะไม่มีนโยบายใด ๆ ที่จะสอบถาม User ID และ Password ของคุณ หากคุณสงสัยว่า User ID และ / หรือPassword ของคุณอาจถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก หรือสูญหาย หรือถูกขโมย และได้มีการทำรายการโดยมิได้รับอนุญาต กรุณาแจ้งบริษัททันที

บริษัทจะทราบ User ID และ Corporate ID แต่คุณจะทราบ Password ของคุณเพียงผู้เดียว บริษัทได้ให้ความสำคัญกับระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดเพื่อให้มั่นใจได้ว่า Password ของคุณจะได้รับการป้องกันให้ปลอดภัยอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม คุณควรตระหนักถึงและปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการดังต่อไปนี้เพื่อป้องกันและรักษาสิทธิในความเป็นส่วนตัวของคุณในการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท

เทคโนโลยีเสริมสำหรับการรักษาความปลอดภัย

นอกจากมาตรการและวิธีการรักษาความปลอดภัยโดยทั่วไปที่กล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทยังใช้เทคโนโลยีระดับสูงดังต่อไปนี้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณ

คำแนะนำเรื่องความปลอดภัย

แม้ว่าบริษัทจะมีมาตรฐานเทคโนโลยีและวิธีการทางด้านการรักษาความปลอดภัยอย่างสูง เพื่อป้องกันมิให้มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่เป็นความลับของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตตามที่กล่าวข้างต้นแล้วก็ตาม แต่ก็เป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปว่า ปัจจุบันนี้ยังไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยใด ๆ ที่จะสามารถปกป้องข้อมูลของคุณได้อย่างเด็ดขาดจากการถูกจู่โจมโดยไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือถูกเข้าถึงโดยบุคคลที่ปราศจากอำนาจได้ ดังนั้น คุณจึงควรปฏิบัติตามมาตรการและวิธีการดังต่อไปนี้

 • ไม่อนุญาตให้บุคคลใด ๆ เห็น Password ของคุณ ขณะที่คุณล็อกอินเข้าเว็บไซต์ของบริษัท
 • พยายามจำ Password ของคุณ และไม่บันทึก Password ของคุณไว้ในที่ใด ๆ
 • เปลี่ยน Password ของคุณเป็นประจำ และไม่นำ Password เดิมของคุณกลับมาใช้ใหม่
 • ไม่ใช้ข้อมูลส่วนตัวเป็น Password ของคุณ ซึ่งอาจทำให้สามารถคาดเดาได้ง่าย เช่น นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ หรือวันเกิด เป็นต้น
 • Password ต้องมีความยาวไม่ต่ำกว่า 6 ตัวอักษร โดยอาจประกอบด้วยตัวเลข หรือตัวอักษรก็ได้ และไม่ควรเป็นคำที่อยู่ในพจนานุกรม
 • เปลี่ยน Password ของคุณทันทีที่คุณสงสัยว่ามีบุคคลอื่นทราบ Password ของคุณ
 • ไม่อนุญาตให้บุคคลใด ๆ เข้าระบบโดยใช้ User ID และ Password ของคุณ รวมทั้ง Corporate ID มิฉะนั้น คุณจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นจากการใช้ Corporate ID, User ID และ Password ดังกล่าว
 • ควรใช้ User ID, Corporate ID และ Password ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีความเป็นส่วนตัวที่คุณสามารถมั่นใจได้ว่าไม่มีผู้อื่นมาดำเนินการติดตั้งเครื่องมือ หรือซอฟต์แวร์ ที่จะสามารถเรียกคืนข้อมูลหรือเปิดเผย User ID, Corporate ID และ Password ดังกล่าวของคุณ ให้แก่บุคคลอื่นได้
 • ไม่ควรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สาธารณะ เช่น อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ เนื่องจากอาจมีโปรแกรมบางอย่างที่ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ซึ่งสามารถดักจับและเรียกคืนข้อมูลที่สำคัญของคุณได้
  • Intrusion Detection เป็นระบบซอฟท์แวร์ที่ใช้ตรวจสอบและดักจับการลักลอบเข้าระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งบริษัทใช้ระบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและมีการ Update อย่างสม่ำเสมอ
  • Firewall เป็นระบบซอฟท์แวร์ที่จะอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่ได้รับสิทธิจากบริษัทเท่านั้นในการเข้าถึงข้อมูล โดยบริษัทใช้ระบบ Double Firewall Protection
  • Scan Virus นอกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องของบริษัทที่ให้บริการจะมีการติดตั้งซอฟท์แวร์ป้องกัน Virus ที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งมีการ Update อย่างสม่ำเสมอแล้ว บริษัทยังได้ติดตั้ง Scan Virus Software บนเครื่อง Server โดยเฉพาะอีกด้วย
  • Secured Socket Layer (SSL.) เป็นเทคโนโลยีการเข้ารหัสสำหรับการเข้าถึงข้อมูล เพื่อป้องกันการแอบดักจับข้อมูลขณะที่มีการส่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยเทคโนโลยีนี้จะทำให้ผู้ที่ต้องการดักจับข้อมูลไม่สามารถเข้าใจความหมายของข้อมูลที่ดักจับไปได้ นอกจากนี้ เทคโนโลยีนี้ยังใช้สำหรับการยืนยันความมีอยู่จริงของเว็บไซต์ของบริษัทได้อีกด้วย บริษัทใช้ 128 Bits SSL (SSL.128) สำหรับการส่งข้อมูล
  • Data Encryption ใช้สำหรับข้อมูลที่มีความสำคัญมาก ๆ เช่น Password ซึ่งบริษัทมีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด โดยก่อนนำข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท จะมีการเข้ารหัสโดยใช้ Algorithm ที่ซับซ้อน ทำให้ไม่มีผู้ใดสามารถรู้ข้อมูลสำคัญดังกล่าวได้ แม้แต่พนักงานของบริษัท
  • Cookies เป็นไฟล์คอมพิวเตอร์เล็ก ๆ ที่จะเก็บข้อมูลที่จำเป็นในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณไว้ชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร บริษัทตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นอย่างดี จึงหลีกเลี่ยงการใช้ Cookies อย่างไรก็ตาม หากมีความจำเป็นต้องใช้ Cookies บริษัทจะพิจารณาอย่างรอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นลำดับแรก
  • Auto Log off คุณควรออกจากระบบ (Log off) ทุกครั้ง หลังจากคุณได้รับบริการของบริษัทเสร็จสิ้นแล้ว กรณีที่คุณลืมออกจากระบบ (Log off) ระบบจะทำการ Log off ให้โดยอัตโนมัติภายในเวลาที่เหมาะสมสำหรับการใช้บริการ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของคุณเอง

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการรักษาความปลอดภัย

คุณสามารถตรวจสอบนโยบายการรักษาความปลอดภัยของบริษัทฉบับล่าสุดได้ในหน้าเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการรักษาความปลอดภัยของบริษัทได้ทุกเมื่อ และบริษัทจะแจ้งให้คุณทราบโดยเร็วหากบริษัทมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการรักษาความปลอดภัยในสาระสำคัญที่กระทบสิทธิในความเป็นส่วนตัวของคุณ

การติดต่อสื่อสารกับบริษัท

กรณีคุณต้องการความช่วยเหลือจากบริษัท ไม่ว่าในกรณีเกี่ยวกับข้อมูลเพิ่มเติม ความผิดพลาด ข้อสงสัยของการเคลื่อนไหวบัญชีหรือธุรกรรมใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณ คุณจะต้องแจ้งบริษัทโดยการติดต่อ +6698 402 3220 หรือส่งหนังสือมายังแผนกที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโดยไม่รอช้า

หลังจากบริษัทได้รับข้อมูลความผิดพลาดหรือกิจกรรมที่ผิดปกติใด ๆ ที่เกิดขึ้นตามที่กล่าวไว้ข้างต้น บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบความผิดพลาดหรือความผิดปกติดังกล่าวโดยทันที และแจ้งคุณให้ทราบผลการตรวจสอบดังกล่าวโดยเร็ว

  • ควรตรวจสอบที่อยู่ของเว็บไซต์ที่ให้บริการให้ถูกต้องก่อนล็อกอินเข้าใช้บริการทุกครั้งเสมอ เพื่อป้องกันการเข้าเว็บไซต์ที่ถูกปลอมแปลง
  • ระมัดระวังในการดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ที่ให้ใช้งานได้ฟรี (freeware) ผ่านอินเทอร์เน็ต
  • ควรติดตั้งซอฟท์แวร์ตรวจสอบไวรัสบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของคุณและควร update อย่างสม่ำเสมอ
  • ติดตั้งซอฟท์แวร์ประเภท personal firewall เพื่อป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์จากการจู่โจมของผู้ไม่ประสงค์ดี เช่น Cracker หรือ Hacker
  • ควรติดตามข่าวสารเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
  • ควรลงชื่อออกจากระบบ (sign off) หลังจากเข้าเว็ปไซต์เสร็จสิ้นแล้ว และไม่ควรละทิ้งเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ขณะอยู่ในบัญชี
  • เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ไว้เป็นความลับ ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ควรถูกเปิดเผยบนเว็บไซต์ที่ไม่ได้รับรองโดยผู้ให้บริการทางด้านความปลอดภัยอินเตอร์เน็ตที่ไว้ใจได้
  • หลีกเลี่ยงการเปิดอีเมลขยะ (junk mail)

Your Cart (0)

Close

เพิ่ม ฿300.00 เพื่อรับสิทธิในการจัดส่งฟรี!

Mini Cart

ตะกร้าสินค้าของคุณว่างเปล่า

Shop now