Search

ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร?

ข้อมูลส่วนบุคคล* หมายถึง “ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ”

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

 1. บริษัท มาม่า ซี เมอร์แชนไดซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ห้องเลขที่ 1303-1304 ชั้น 13 ซอยสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก 2 ช่องทาง ดังนี้

 1. 1. เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง โดยเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากขั้นตอนการให้บริการ ดังนี้
   1. ขั้นตอนการสมัครใช้บริการกับเรา หรือขั้นตอนการยื่นคำร้องขอใช้สิทธิ์ต่างๆ กับเรา
   1. จากความสมัครใจของท่าน ในการทำแบบสอบถาม (survey) หรือ การโต้ตอบทาง email หรือ ช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ระหว่างเราและท่าน
   เก็บจากข้อมูลการใช้ website ของเราผ่าน browser’s cookies ของท่าน

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

บริษัทจะใช้ข้อมูลของคุณเพื่อประกอบการใช้บริการ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ และ / หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดที่คุณได้ให้ความยินยอมไว้แก่บริษัท ซึ่งรวมถึงเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล เสนอ ให้ ใช้ และ / หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์และ / หรือบริการใด ๆ อาทิ การจัดส่งสินค้า การเสนอโปรโมชั่น การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด นอกจากนี้ บริษัทอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาระหว่างบริษัทและคุณ และปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแล  

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว เราจะดำเนินการดังนี้กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • เก็บรวบรวม

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณ ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล และ / หรือข้อมูลอื่นใด ไม่ว่าเป็นข้อมูลที่คุณให้แก่บริษัทโดยตรง (อาทิ ชื่อ นามสกุล เบอร์โทร อีเมล์ และที่อยู่ของคุณ) หรือข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวมจากการที่คุณใช้บริการของบริษัทผ่านช่องทางเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน Call Center และ / หรือช่องทางให้บริการอื่นใด หรือข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นใดที่น่าเชื่อถือ เช่น หน่วยงานราชการ บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัท และ / หรือบริษัทพันธมิตรของบริษัท เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของคุณในการใช้บริการกับบริษัท เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ / หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดที่คุณได้ให้ความยินยอมไว้แก่บริษัท โดยบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลของคุณตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของบริษัทเป็นเวลา 1 ปีและทำการลบข้อมูลดังกล่าวออกจากระบบ

 • ใช้

บริษัทจะใช้ข้อมูลของคุณเพื่อประกอบการใช้บริการของคุณ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ และ / หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดที่คุณได้ให้ความยินยอมไว้แก่บริษัท ซึ่งรวมถึงเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล เสนอ ให้ ใช้ และ / หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์และ / หรือบริการใด ๆ อาทิ การจัดส่งสินค้า การเสนอโปรโมชั่น การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด นอกจากนี้ บริษัทอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาระหว่างบริษัทและคุณ และปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแล

 • เปิดเผย

การเปิดเผยข้อมูลให้แก่พนักงานของบริษัทที่ได้รับอนุญาตและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัท รวมถึงผู้ตรวจสอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายนอกของบริษัท สถาบันการเงิน และ / หรือบุคคลภายนอกที่บริษัทเป็นคู่สัญญาหรือมีความสัมพันธ์ด้วย และ / หรือผู้ให้บริการ Cloud Computing ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อให้คุณสามารถใช้บริการตามที่คุณประสงค์ได้ อาทิ การจัดส่งสินค้า การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อการสอบสวนหรือการดำเนินการทางกฎหมาย การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายหรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแล การเปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอกที่บริษัทได้รับความยินยอมจากคุณให้เปิดเผยข้อมูลของคุณให้แก่บุคคลดังกล่าวได้ คุณมีสิทธิในความเป็นส่วนตัวในข้อมูลของคุณ และบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลของคุณให้แก่บุคคลภายนอก ในกรณีดังต่อไปนี้

การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ควบคุมทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

1. ลักษณะการเก็บ จัดเก็บเป็น Soft Copy

2. สถานที่จัดเก็บเก็บไว้ใน computer / เก็บไว้บน Cloud

3. ระยะเวลาจัดเก็บ เป็นไปตามหัวข้อ ระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

4. เมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บ หรือ เราไม่มีสิทธิ์หรือไม่สามารถอ้างฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว เราจะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นด้วยวิธีการ การลบข้อมูลทั้งหมดออกจาก Cloud และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เรามีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้

 • ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตน อาทิ ชื่อ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทร email ระยะเวลาประมวลผล: 1 ปี นับแต่วันที่เลิกสัญญา

สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล

ท่านมีสิทธิ์ในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(1) สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent): ท่านมีสิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอมในการ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับเราได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับเรา

(2) สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access): ท่านมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้เรา ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อเราได้

(3) สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification): ท่านมีสิทธิ์ในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์

(4) สิทธิ์ในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure): ท่านมีสิทธิ์ในการขอให้เราทำการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

(5) สิทธิ์ในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing): ท่านมีสิทธิ์ในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

(6) สิทธิ์ในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability): ท่านมีสิทธิ์ในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ไว้กับเราไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือ ตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้

(7) สิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object): ท่านมีสิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ DPO/เจ้าหน้าที่ฝ่ายของเราได้ เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิ์ข้างต้นได้ (รายละเอียดการติดต่อปรากฏในหัวข้อ “ช่องทางการติดต่อ” ด้านล่างนี้) หรือ ท่านสามารถศึกษา รายละเอียดเงื่อนไข ข้อยกเว้นการใช้สิทธิ์ต่างๆ ได้ที่ เว็บไซตกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม http://www.mdes.go.th

ทั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการดำเนินตามสิทธิ์ข้างต้น โดยเราจะพิจารณาและแจ้งผลการ

พิจารณาตามคำร้องของท่านภายใน 30 วันนับแต่วันที่เราได้รับคำร้องขอดังกล่าว

กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด

ในระหว่างการใช้บริการ เราจะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด และการส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์ การให้บริการของเราที่เราคิดว่าท่านอาจสนใจเพื่อประโยชน์ในการให้บริการกับท่านอย่างเต็มประสิทธิภาพ หากท่านได้ตกลง ที่จะรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจากเราแล้ว ท่านมีสิทธิ์ยกเลิกความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ โดยท่านสามารถดำเนินการยกเลิกความยินยอมในการรับแจ้งข้อมูลข่าวสารได้ ตามขั้นตอนดังนี้

เลิกติดตามเราบนโซเชียลมีเดียหรือคลิก “ยกเลิกการสมัคร”

Cookies

Cookies คืออะไร?

Cookies คือ text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านซึ่งใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล log การใช้งาน internet ของ ท่าน หรือ พฤติกรรมการเยี่ยมชม website ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของ Cookies ได้จาก https://www.allaboutcookies.org/

เราใช้ Cookies อย่างไร?

บริษัทจะใช้ข้อมูลของคุณเพื่อประกอบการใช้บริการของคุณ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ และ / หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดที่คุณได้ให้ความยินยอมไว้แก่บริษัท ซึ่งรวมถึงเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล เสนอ ให้ ใช้ และ / หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์และ / หรือบริการใด ๆ อาทิ การจัดส่งสินค้า การเสนอโปรโมชั่น การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด นอกจากนี้ บริษัทอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาระหว่างบริษัทและคุณ และปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแล โดยจะใช้เพื่อกรณี ดังต่อไปนี้

 • เพื่อให้ท่านสามารถ sign in บัญชีของท่านใน website ของเราได้อย่างต่อเนื่อง
 • เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งาน website ของท่าน เพื่อนำไปพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอก

คุณมีสิทธิในความเป็นส่วนตัวในข้อมูลของคุณ และบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลของคุณให้แก่บุคคลภายนอก ในกรณีดังต่อไปนี้

 • การเปิดเผยข้อมูลให้แก่พนักงานของบริษัทผู้ที่ได้รับอนุญาตและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัท รวมถึงผู้ตรวจสอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายนอกของบริษัท สถาบันการเงิน และ / หรือบุคคลภายนอกที่บริษัทเป็นคู่สัญญาหรือมีความสัมพันธ์ด้วย และ / หรือผู้ให้บริการ Cloud Computing ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
 • การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อให้คุณสามารถทำใช้บริการที่คุณประสงค์ได้ อาทิ การจัดส่งสินค้า
 • การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อการสอบสวนหรือการดำเนินการทางกฎหมาย
 • การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายหรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแล
 • การเปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอกที่บริษัทได้รับความยินยอมจากคุณให้เปิดเผยข้อมูลของคุณให้แก่บุคคลดังกล่าวได้

ประเภทของ Cookies ที่เราใช้?

เราใช้ Cookies ดังต่อไปนี้ สำหรับ website ของเรา

  1. Functionality – cookies ที่ใช้ในการจดจำสิ่งที่ลูกค้าเลือกเป็น preferences เช่น ภาษาที่ใช้ เป็นต้น

 

  Advertising – cookies ที่ใช้ในการจดจำสิ่งที่ลูกค้าเคยเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้า บริการ หรือ สื่อโฆษณาที่เกี่ยวของเพื่อให้ตรงกับความสนใจของผู้ใช้งาน

การจัดการ Cookies

ท่านสามารถตั้งค่ามิให้ browser ของท่าน ตกลงรับ Cookies ของเราได้ โดยมีขั้นตอนในการจัดการ Cookies ดังนี้

ขั้นตอนการตั้งค่าโดยอาจกำหนดเป็นกรณีใช้ Google Chrome / กรณีใช้ Safari / กรณีใช้ Internet Explorer เป็นต้น

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ website อื่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการของเราและการใช้งาน website ของเราเท่านั้น หากท่าน ได้กด link ไปยัง website อื่น (แม้จะผ่านช่องทางใน website ของเราก็ตาม) ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏใน website อื่นๆดังกล่าวเพิ่มเติม

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำเพื่อให้สอดคลองกับแนวปฏิบัติ และ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะแจ้งให้ท่านทราบโดยการ update ข้อมูลลงใน website ของเราโดยเร็วที่สุด

ปัจจุบัน นโยบายความเป็นส่วนตัวถูกทบทวนครั้งล่าสุดเมื่อ [11/03/2022]

ช่องทางการติดต่อ

รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูล

ชื่อ: บริษัท มาม่า ซี เมอร์แชนไดซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ห้องเลขที่ 1303-1304 ชั้น 13 ซอยสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ช่องทางการติดต่อ: +66 (0) 98 402 3220

www.mamaschoice.co.th

LINE: @mamaschoice.th

รายละเอียดหน่วยงานกำกับดูแล

ในกรณีที่เราหรือลูกจ้างหรือพนักงานของเราฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล ตามรายละเอียดดังนี้

ชื่อ: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สถานที่ติดต่อ: 120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

 

Your Cart (0)

Close

เพิ่ม ฿300.00 เพื่อรับสิทธิในการจัดส่งฟรี!

Mini Cart

ตะกร้าสินค้าของคุณว่างเปล่า

Shop now

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า