Search

เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์

เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ควบคุมการใช้งานโดย www.mamaschoice.co.th (“เว็บไซต์”) การใช้เว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณได้ทำข้อตกลงที่มีผลตามกฎหมายกับบริษัท มาม่า ซี เมอร์แชนไดซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด. (“ Mama’s Choice”), เลขที่จดทะเบียนบริษัท 0105562207400 รวมถึงบริษัทในเครือร่วมและเจ้าหน้าที่

เว็บไซต์นี้ถือกรรมสิทธิ์ในประเทศไทยและดำเนินการเป็นเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซที่ขายสินค้าโดยใช้ชื่อแบรนด์ว่า “Mama’s Choice” (“ผลิตภัณฑ์”) สำหรับวัตถุประสงค์ของเงื่อนไขการใช้งานนี้ อ้างอิงถึงผู้ใช้เว็บไซต์ทุกคน ไม่ว่า “คุณ” จะซื้อสินค้าหรือไม่ก็ตาม  

การใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าคุณจะต้องตกลงและยอมรับข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์นี้ โดยไม่แก้ไขประการใดทั้งสิ้น การที่คุณใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทย่อมก่อให้เกิดความผูกพันทางกฎหมายตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณไม่ยอมรับข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์นี้ โปรดอย่าเข้าสู่เว็บไซต์และใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท

ข้อกำหนดทั่วไป

การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์นี้และบริการที่มีให้ผ่านเว็บไซต์นี้ (เรียกรวมกันว่า “บริการ”) อยู่ภายใต้ข้อกำหนดเงื่อนไขและประกาศดังต่อไปนี้ (“ข้อกำหนดการใช้งาน”) การเข้าใช้เว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณยอมรับและยอมรับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ เราขอสงวนสิทธิ์ แต่เพียงผู้เดียวในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ได้ตลอดเวลาไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปหลังจากการโพสต์การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อกำหนดการใช้งาน สามารถทำได้โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

คุณยืนยันว่าคุณมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์หรือหากอายุน้อยกว่า 18 ปี แสดงว่าคุณได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย โดยสามารถเข้าและปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของการใช้และปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้

นโยบายความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราได้ที่ th.mamaschoiceshop.com/privacy-policy โดยการเข้าใช้เว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณยินยอมให้มีการรวบรวมการเปิดเผยและการประมวลผลที่จำเป็น ซึ่งมีอธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อห้ามและข้อจำกัด

คุณไม่สามารถใช้เว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือถูกห้ามโดยข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ ไม่ว่าจะเพื่อเรียกร้องการดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่ละเมิดสิทธิ์ของ Mama’s Choice ดังข้อต่อไปนี้

 •     ทำการส่งข้อมูล ข้อความ รูปภาพ ไฟล์ ลิงก์หรือซอฟต์แวร์ใด ๆ ของทางเว็บไซต์ยกเว้นในส่วนของในกรณีที่ได้รับอนุญาต
 •     เผยแพร่ไวรัสของเว็บไซต์อื่นหรือรหัสใด ๆ ที่ทำการรบกวนหรือขัดขวางเว็บไซต์นี้
 •     เข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
 •     แอบอ้างเป็นบุคคลอื่น
 •     บุกรุกความเป็นส่วนตัวหรือละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคลหรือกรรมสิทธิ์ของบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ
 •     บิดเบือนข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้หรือใช้ที่อยู่อีเมลเท็จ
 •     ขัดขวางส่วนประกอบใด ๆ ของเว็บไซต์นี้
 •     ดำเนินกิจกรรมการฉ้อโกง
 •     เปิดเผยข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับผู้ใช้เว็ปไซต์รายอื่น ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณะหรือไม่ก็ตาม

เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ลิขสิทธิ์ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ

ข้อมูลใด ๆ ที่ระบุหรือแสดงอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท เป็นทรัพย์สินของบริษัทและของบุคคลภายนอก (แล้วแต่กรณี) เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า และสัญลักษณ์ทั้งหมดที่อ้างอิงหรือแสดงอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท (รวมเรียกว่า “เครื่องหมายการค้า”) ให้หมายความรวมถึงเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และสัญลักษณ์ใด ๆ ของบริษัทและของบุคคลภายนอก โดยไม่จำต้องคำนึงถึงว่าเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และสัญลักษณ์ดังกล่าวได้มีการจดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่

ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์นี้จะถือว่าเป็นการอนุญาตหรือการให้สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิทั้งหมดที่บริษัทอาจมีอันเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ บริษัทไม่อนุญาตหรือให้สิทธิในการใช้ข้อมูลและเครื่องหมายการค้าใด ๆ ที่กล่าวข้างต้น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทหรือจากบุคคลภายนอก (แล้วแต่กรณี) เว็บไซต์ของบริษัทได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ และไม่อาจถูกแก้ไข ทำซ้ำ ทำสำเนา ดาวน์โหลด ส่งผ่าน (ไม่ว่าในรูปแบบใดหรือโดยวิธีการใด) หรือใช้ในลักษณะใดก็ตาม เพื่อวัตถุประสงค์ในทางการค้า เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน

การลงทะเบียนบัญชี

การลงทะเบียนแต่ละครั้งนั้น จำกัดสำหรับผู้ลงทะเบียนใช้คนเดียวเท่านั้น โดยคุณสามารถลงทะเบียนด้วยการใส่ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อีเมล วันเดือนปีเกิด และเลือกรหัสผ่าน (โดยเราจะเรียกรวมกันว่า“ รายละเอียด” ของคุณ)

หรือสามารถลงชื่อเข้าใช้ผ่านบัญชี Facebook ของคุณได้ หากพบว่ามีการใช้บัญชีร่วมกันโดยจงใจปลอมแปลงรายละเอียดหรือแอบอ้างเป็นบุคคลอื่น ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก จำกัด หรือระงับบัญชีของคุณและการเข้าถึงเว็บไซต์โดยไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีใดทั้งสิ้น

 

ในการสร้างบัญชี  คุณต้องรับรองและรับประกันว่าข้อมูลการลงทะเบียนทั้งหมดที่คุณส่งมานั้นถูกต้องเป็นจริงสมบูรณ์และถูกต้องตามกฎหมาย คุณสามารถรักษาความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวและปรับปรุงข้อมูลตามความจำเป็น ข้อมูลส่วนบุคคลที่อัปเดตเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราในการดำเนินการกับปัญหาการบริการลูกค้ารักษา ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดำเนินการชำระเงินของคุณหรือจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ที่ถูกต้อง

 

ควรรักษาข้อมูลสำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในบัญชีของคุณสำหรับการใช้งานเว็บไซต์ของเราอย่างเป็นความลับ เพื่อป้องกันการพยายามเข้าถึงหรือมีบุคคลอื่นที่เข้าใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากดังนั้น คุณไม่ควรเปิดเผยรหัสผ่านของคุณกับบุคคลที่สาม และโปรดแจ้งให้เราทราบทันทีหากคุณมีสงสัยว่ามีการละเมิดการโจรกรรมหรือการแอบอ้างจากบุคคลอื่นในบัญชีของคุณ

 

นอกจากนี้ ในการสร้างบัญชีนั้น เท่ากับคุณยินยอมที่จะรับข่าวสารและข้อมูลจากกลุ่มบริษัทของเราที่ เกี่ยวข้องกับการใช้ผ่านงานเว็บไซต์ เช่น แบบสอบถามสำหรับการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ จดหมายข่าวโปรโมชั่น ซึ่งคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกไม่รับการสื่อสารการตลาดได้ตลอดเวลา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราที่ th.mamaschoiceshop.com/privacy-policy

การลงทะเบียนข้อมูลและการยอมรับข้อกำหนดการใช้งานของเรา หมายความว่า คุณยินยอมให้ Mama’s Choice รวบรวมใช้ประมวลผลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อบุคคลต่าง ๆ เช่น พนักงานผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการและระบบของ Mama’s Choice เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 •     ดำเนินการสมัครและลงทะเบียนการเป็นสมาชิกของคุณ และเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีสิทธิ์ได้รับส่วนลดหรือโปรโมชั่นหรือไม่
 •     เพื่อทำการวิจัยและวิเคราะห์ตลาด เช่น การติดตามหน้าที่เยี่ยมชมเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ของคุณบนเว็บไซต์ของเรา
 •     เพื่อทำการตลาดออนไลน์ ทางตรงผ่านการโทร ข้อความ อีเมล และอีเมลโดยตรง (คุณสามารถยกเลิกความยินยอมนี้ได้ทุกเมื่อ โดยการยกเลิกการสมัครรับข้อมูลการสื่อสารการตลาด)
 •     เพื่อวัตถุประสงค์ในการชำระเงินและ / หรือการควบคุมเครดิต
 •     เพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือบริการของเราซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณ
 •     เพื่อการตอบคำถามและข้อเสนอแนะ
 •     เพื่อการระบุตัวตนและการเข้าถึงเว็บไซต์
 •     เพื่อการดูแลและอัปเดตรายละเอียดการเป็นสมาชิกของคุณ
 •     เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการพัฒนาและอัปเดตข้อมูลของเว็บไซต์และ Mama’s Choice

ข้อจำกัดเรื่องความรับผิดชอบ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือผลเสียใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากเนื้อหาข้อมูลหรือซอฟต์แวร์ใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงเรื่องการที่ระบบไม่สามารถทำงานได้ ความผิดพลาด การทำงานไม่ครบถ้วน การสะดุด ความบกพร่อง ความล่าช้าในการทำงานหรือการส่งข้อมูล ไวรัสในระบบคอมพิวเตอร์ สายสัญญาณล่ม หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ เช่น ภัยธรรมชาติ สงคราม ที่มีผลต่อการใช้งานถือว่า ผู้ใช้บริการยอมรับสิ่งเหล่านี้

การรับผิดชอบของเจ้าของบัญชี

คุณตกลงที่จะรับผิดชอบบัญชีของตนเองต่อข้อความรูปภาพ และรูปแบบการสื่อสารข้อมูลอื่น ๆ ทั้งหมดซึ่งเรียกรวมกันว่าเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น (ต่อจากนี้ไปเรียกว่า“ UGC”) ที่คุณส่งหรือส่งผ่านหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์ของเรา

UGC ดังกล่าวรวมถึงบทวิจารณ์การให้คะแนนและข้อมูลที่คุณแสดงต่อสาธารณะในโปรไฟล์ของคุณ คุณยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ UGC ของคุณ คุณรับประกันว่า UGC ของคุณ จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม ไม่มีการหมิ่นประมาท เป็นเท็จ ละเมิด สร้างความไม่พอใจ ล่วงละเมิดลามกอนาจาร หรือผิดกฎหมายเนื่องจาก Mama’s Choice จะไม่รับผิดชอบต่อ UGC ของคุณ

นอกจากนี้คุณยอมรับว่า:

•คุณให้สิทธิ์การใช้งานแบบปลอดค่าลิขสิทธิ์ถาวร ไม่สามารถเพิกถอนและโอนให้กับ Mama’s Choice เพื่อใช้ทำซ้ำคัดลอกดัดแปลงแก้ไขรวมแจกจ่ายแสดงต่อสาธารณะและสร้างผลงานลอกเลียนแบบจาก UGC ของคุณ

•คุณให้สิทธิ์ Mama’s Choice ทั้งหมดในการดำเนินการเพื่อป้องกันการรวบรวม การแสดง การประมวลผล และการแจกจ่ายเนื้อหาของคุณในภายหลัง

•คุณรับรองและรับประกันว่าบุคคลแต่ละคนที่ระบุ แสดงภาพ หรือแสดงในเนื้อหาของคุณ ได้ให้ความยินยอมในการใช้งาน

•คุณต้องรับผิดชอบต่อผลลัพธ์แต่เพียงผู้เดียว

• Mama’s Choice จะคัดกรองและตรวจสอบ UGC ทั้งหมดที่โพสต์โดยผู้ใช้ของเราบนเว็บไซต์เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้ทุกคนจะได้รับประสบการณ์ที่ดี

 ในขณะที่เราตรวจสอบ UGC ที่อัปโหลดไปยังเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่า UGC ทั้งหมดเป็นไปตามแนวทางที่กล่าวไว้ข้างต้นคุณยอมรับว่า คุณตกลงว่า Mama’s Choice ไม่ต้องรับผิดต่อ UGC ใดๆ ที่คุณอัปโหลดไปยังเว็ปไซต์ตามแนวทางข้างต้น

การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงว่าจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทสำหรับข้อเรียกร้อง ความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย และความเสียหายใด ๆ (รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับศาล) ที่บริษัทต้องรับภาระหรือเกิดขึ้นแก่บริษัท ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทโดยไม่ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่เป็นไปตามข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์นี้ โดยบุคคลอื่นใด ได้นำหมายเลขบัญชีประจำตัวของคุณและ / หรือรหัสลับส่วนตัวของคุณ มาใช้บริการแทน

บริการและหน้าเว็บไซต์

บริษัท Mama’s Choice มีสิทธิ์ตามดุลยพินิจเพื่อแก้ไขลบหรือเปลี่ยนแปลงบริการที่มีให้และ / หรือหน้าใด ๆ ของเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 บริษัทอาจเชื่อมต่อเว็บไซต์นี้กับเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของบริษัทเพื่อให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่คุณเท่านั้น การที่คุณเข้าสู่เว็บไซต์เหล่านั้นย่อมเป็นความเสี่ยงของคุณและบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของคุณที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล สินค้า หรือบริการที่แสดงหรือเสนอบนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของบริษัท ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทไม่ให้คำรับประกัน คำรับรองหรือคำแนะนำใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล สินค้าหรือบริการใด ๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าว และบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความบกพร่องหรือการผิดสัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า หรือบริการใด ๆ ที่ปรากฏหรือโฆษณาบนเว็บไซต์เหล่านั้น บริษัทไม่มีข้อตกลงหรือสัญญาใด ๆ กับเว็บไซต์อื่นดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงของคุณกับเว็บไซต์อื่นดังกล่าวนั้น

 

การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่น ๆ เพื่อดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ใด ๆ ที่บริษัทจัดให้มีเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คุณเท่านั้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความผิดพลาดหรือการทำงานผิดปกติที่เกิดจากหรือเป็นผลมาจากซอฟท์แวร์ที่คุณได้ดาวน์โหลด ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น โปรดตระหนักด้วยว่าการใช้ซอฟท์แวร์ที่คุณได้ดาวน์โหลดจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิที่เกี่ยวข้อง หากคุณไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าวได้ คุณอาจถูกถือว่าเป็นผู้ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นของผู้ให้บริการซอฟท์แวร์ดังกล่าว ในกรณีเช่นว่านั้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่คุณไม่ว่าในกรณีใด โปรดทราบว่าเมื่อคุณได้เชื่อมต่อไปยังกับเว็บไซต์อื่นใดดังกล่าวแล้ว คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด เงื่อนไขและนโยบายการใช้บริการเว็บไซต์ที่คุณได้เข้าไปเยี่ยมชม

ติดตามเพื่อรับข่าวสารจากเรา

โปรดทราบว่าในฐานะผู้ใช้บัญชี คุณจะไม่ได้รับเนื้อหาจดหมายข่าวของเราโดยอัตโนมัติ ได้แก่ บทความสำหรับคุณแม่ จำกัด เคล็ดลับการเลี้ยงดูลูก การสื่อการทางการตลาด โปรโมชั่น ยกเว้นแต่คุณจะลงทะเบียนรับจดหมายข่าวของเราอย่างชัดแจ้งตรงแถบเมนูด้านล่างของเว็บไซต์ ในหัวข้อ “ติดตามเพื่อรับข่าวสาร” ซึ่งแสดงว่าคุณรับทราบและยินยอมที่จะรับเนื้อหาตามที่ระบุไว้ข้างต้น

การบอกเลิกข้อตกลง การจำกัดการเข้าใช้งาน และการห้ามใช้งาน

บริษัทขอสงวนสิทธิในการบอกเลิกข้อตกลงนี้ หรือการยกเลิกการเข้าใช้งานของคุณในเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้อง เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้า หากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์นี้หรือด้วยเหตุอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร

 คุณจะต้องไม่ใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ใดที่ผิดกฎหมายหรือต้องห้ามตามข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์นี้ และต้องไม่ใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทในลักษณะใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย ไม่สามารถใช้การได้ หรือเกิดความบกพร่องแก่เว็บไซต์ของบริษัทหรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของบริษัท คุณจะต้องไม่รบกวนการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทของบุคคลอื่นใด และต้องไม่พยายามเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัท บัญชีผู้ใช้ ระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของบริษัท โดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าด้วยวิธีการเจาะฐานข้อมูล (hacking) ทำลายรหัสผ่าน (password mining) หรือวิธีการอื่นใด

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย และข้อพิพาทใด ๆ จะอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลไทย คุณตกลงว่าความสัมพันธ์ที่มีอยู่ระหว่างคุณกับบริษัทอันเป็นผลมาจากข้อตกลงนี้หรือการใช้เว็บไซต์ของบริษัทของคุณนี้ไม่ถือว่าเป็นกิจการร่วมค้า หุ้นส่วน การจ้างงาน หรือตัวแทนระหว่างคุณและบริษัทแต่อย่างใด

คำขอลบข้อมูลแอพ Facebook

 1. ไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวของบัญชี Facebook ของคุณ คลิก ” การตั้งค่า “
 2. จากนั้นไปที่ ” แอพและเว็บไซต์” แล้วคุณจะเห็นกิจกรรมแอพทั้งหมดของคุณ
 3. เลือก Mamaschoice
 4. คลิกปุ่ม “ลบ”
 5. ข้อมูล Facebook ของคุณจะถูกขอให้ลบออกจากเว็บไซต์ของเรา

Your Cart (0)

Close

เพิ่ม ฿300.00 เพื่อรับสิทธิในการจัดส่งฟรี!

Mini Cart

ตะกร้าสินค้าของคุณว่างเปล่า

Shop now

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า